PROJECT DETAIL

View more projects

NEO LIVING

โครงการ NEO LIVING ก่อสร้างคอนโดมิเนียม 7 ชั้น บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บริษัท เฮาส์คอมพลีส จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ก่อสร้าง 3,800 ตร.ม. มูลค่าของงาน 36,289,050.00 บาท แล้วเสร็จ