Atitaya Construction and Management Co., Ltd.

Time

ควบคุมงานก่อสร้างให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดร่วมกัน

Cost

ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้จนจบโครงการ

Quality

ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และการใช้วัสดุก่อสร้าง ให้ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน

ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านการสร้างก่อสร้าง โครงการหมู่บ้านจัดสรรมามากมาย สั่งสมประสบการณ์และฝีมือจนพัฒนาเป็นบริษัทที่มีความไว้วางใจจากผู้บริหารหลายโครงการ จึงได้ มีโยบายหลัก ได้แก่ Time , Cost , Quality ให้กับทางทีมงานของบริษัท ทุกคนต้องปฎิบัติต่อลูกค้า อาทร จันทรัตนกมล " CEO "