PROJECT DETAIL

View more projects

NEO SEA VIEW

โครงการ NEO SEA VIEW ก่อสร้างคอนโดมิเนียม 8 ชั้น พัทยา ชลบุรี จำนวน 4 อาคาร มูลค่างาน 160,000,000.00 บาท ชะลอโครงการ