PROJECT DETAIL

View more projects

The Compuss

โครงการ The Compuss ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 3 อาคาร พัทยา ชลบุรี มูลค่าของงาน 48,000,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ